Získal jsem zkušenosti k nezaplacení a nastartoval kariéru.

Vyplatilo se mi to. Získala jsem cenné zkušenosti i kontakty.

Podmínky pro absolvování praxe byly výborné. Jednoduše jsme díky tomu došli dál.

   

Proč na praxi

Informace pro studenty
pro rok 2018 - 2019 ke stažení!

Praxe je nezbytností každého studenta, kterou ocení při hledání zaměstnání. Náš zájem směřuje k podpoře budoucího absolventa na trhu práce a doplnění jeho praktických zkušeností, k nabídce získání kontaktů v oboru.

Praxe ve společnosti přírodovědného oboru je nedílnou součástí předmětu Bez praxe do praxe I a Bez praxe do praxe II. Předmět je rozdělen na dvě části, teoretickou výuku v prostorách PřF UP a praktickou část u zaměstnavatele. Na praxi bude studentovi přidělen školitel, který se současně stane jeho kontaktní osobou.

Praxe bude zprostředkována s ohledem na obor studenta, její rozsah bude realizován v rozsahu min. 2 týdnů. Student bude praktikovat ve svém odborném prostředí a souběžně s tím bude směřován k vnímání procesů a firemní kultury u poskytovatele praxe, komunikace apod. Na závěr praxe proběhne hodnocení studenta školitelem. Úkolem studenta bude vypracovat zprávu z praxe.

Z rozpočtu projektu je možné praktikantovi v době realizace projektu uhradit:

  • dopravu hromadnými prostředky (vlak, autobus, MHD) na místo konání praxe
  • student po ukončení praxe doloží jízdenky k proplacení
  • stravu ve formě obědů
  • obědy budou objednány a uhrazeny projektem
  • ubytování v místě praxe pro ty, kteří nemají praxi v místě bydliště
  • ubytování bude objednáno a uhrazeno projektem

Výše uvedené položky nelze uhradit v době udržitelnosti projektu, tj. od 1.1.2014 do 31.12.2018.

Případná odměna studentovi za vykonanou praxi je v kompetenci organizace, která praxi poskytuje.